ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Đội ngũ quản lý

Ông NGUYỄN SỸ CÔNG

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị


Xem thêm

Ông TRẦN QUANG QUÂN

Tổng Giám Đốc


Xem thêm

Ông HỒ VĂN THẢO

Phó Tổng Giám đốc


Xem thêm

Ông VÕ THANH LIÊM

Phó Tổng Giám đốc


Xem thêm

Ông NGUYỄN THÀNH TÂM

Phó Tổng Giám đốc


Xem thêm

Bà PHAN THỊ NGỌC THÚY

Kế toán trưởng


Xem thêm

Giám đốc dự án

Ông NGUYỄN VĂN ÚT

Giám đốc dự án


Xem thêm

Ông TRƯƠNG HOÀI NAM

Giám đốc dự án


Xem thêm

Ông NGUYỄN LƯƠNG TRÍ QUANG

Giám đốc dự án


Xem thêm

Ông PHẠM CẢNH ĐÔNG

Giám đốc dự án


Xem thêm

Ông NGUYỄN HIẾU

Giám đốc dự án


Xem thêm

Ông THẠCH THANH TÂM

Giám đốc dự án


Xem thêm

Ông NGUYỄN QUỐC KHẢI

Giám đốc dự án


Xem thêm

Chuyên gia - Tư vấn cao cấp

Ông LÝ PHÚ TUẤN

Giám đốc Phát triển Kinh doanh


Xem thêm

Ông LAWRENCE PEH

Cố vấn cao cấp


Xem thêm

Ông PETER GLENN BRADLEY

Chuyên gia cao cấp


Xem thêm

Ông TRẦN VĂN CHÍNH

Cố vấn cao cấp


Xem thêm