ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Tổng quan

Ban điều hành

Ông NGUYỄN SỸ CÔNG

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị


Xem thêm

Ông TRẦN QUANG QUÂN

Tổng Giám Đốc


Xem thêm

Ông HỒ VĂN THẢO

Phó Tổng Giám đốc


Xem thêm

Ông VÕ THANH LIÊM

Phó Tổng Giám đốc


Xem thêm

Ông NGUYỄN THÀNH TÂM

Phó Tổng Giám đốc


Xem thêm

Bà PHAN THỊ NGỌC THÚY

Kế toán trưởng


Xem thêm

Giám đốc khối xây lắp

Ông NGUYỄN VĂN ÚT

Giám đốc khối xây lắp


Xem thêm

Ông TRƯƠNG HOÀI NAM

Giám đốc khối xây lắp


Xem thêm

Ông NGUYỄN LƯƠNG TRÍ QUANG

Giám đốc khối xây lắp


Xem thêm

Ông PHẠM CẢNH ĐÔNG

Giám đốc khối xây lắp


Xem thêm

Ông NGUYỄN HIẾU

Giám đốc khối xây lắp


Xem thêm

Ông THẠCH THANH TÂM

Giám đốc khối xây lắp


Xem thêm

Ông NGUYỄN QUỐC KHẢI

Giám đốc khối xây lắp


Xem thêm

Chuyên gia - tư vấn cấp cao

Ông LÝ PHÚ TUẤN

Giám đốc Phát triển Kinh doanh


Xem thêm

Ông LAWRENCE PEH

Cố vấn cao cấp


Xem thêm

Ông PETER GLENN BRADLEY

Chuyên gia cao cấp


Xem thêm

Ông TRẦN VĂN CHÍNH

Cố vấn cao cấp


Xem thêm