ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (phát hành riêng lẻ)