ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 02-2019