ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nghị Quyết HĐQT về thu hồi ESOP năm 2020