ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nghị quyết HĐQT về việc phân phối lại cổ phiếu Esop không mua hết