ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu