ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nghị quyết thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu