ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu