ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 11 - năm 2018