ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIII - năm 2020