ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XI - năm 2018