ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XIII – năm 2020