ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và Giấy chứng nhận của Ủy ban Chứng khoán