ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông hiện hữu