ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Về Việc Thay Đổi Nhân Sự-Kế Toán Trưởng Công Ty

Về Việc Thay Đổi Nhân Sự-Kế Toán Trưởng Công Ty

Ngày 12/06/2020 | Tin công ty

Căn cứ vào đơn xin nghỉ việc của Ông Nguyễn Văn Thanh Kỳ, vào ngày 06/05/2010 Tổng Giám Đốc công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia.

Bà Lê Thúy Hương đã ký quyết định số 03/2010/QĐBAN-PHG và quyết định số 07/2010/QĐBN-PHG về việc thay đổi nhân sự - kế tóan trưởng công ty. Bà Nguyễn Thị Phúc Long sẽ được bổ nhiệm chức vụ kế tóan trưởng công ty thay cho ông Nguyễn Văn Thanh Kỳ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tin tức liên quan